Informatie over gegevensbescherming

 1. Wie verwerkt uw gegevens?

Het dierenwelzijnsbeleid is een bevoegdheid van de gewesten. Met het oog op een gecoördineerde en efficiënte identificatie van de verantwoordelijken van katten, is een vergelijkbare wetgeving van toepassing in de drie gewesten, waarbij de daaruit voortvloeiende verantwoordelijkheid voor de verwerking van de gegevens gezamenlijk gedragen wordt. Dit zijn hun gegevens:

 

 • Service public de Wallonie
  • Direction générale opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement

Département du Développement, de la Ruralité et des Cours d'eau et du Bien-Être animal

Direction de la Qualité et du Bien-Être animal

Îlot Saint-Luc

Chaussée de Louvain 14

5000 Namen

 • Leefmilieu Brussel
  • Afdeling Inspectie en verontreinigde bodems

Onderafdeling Preventieve politie en dierenwelzijn

Departement Dierenwelzijn

Havenlaan 86C / 3000

1000 Brussel

  • + 32 (0)2 775 75 75
  • info@environnement.brussels
 • Vlaams overheid
  • Departement Omgeving

Afdeling Strategie, Internationaal Beleid en Dierenwelzijn

Dienst Dierenwelzijn

Graaf de Ferrarisgebouw

Koning Albert II-laan 20 bus 8

1000 Brussel

  • +32 (0)2 553 75 86
  • dierenwelzijn@vlaanderen.be

 

Het beheer van de databank voor de identificatie en registratie van katten wordt verzorgd door ZETES NV, dienstverlener van de drie gewesten, waarvoor de activiteiten vastgelegd zijn in een concessieovereenkomst voor diensten, die voorziet in:

 • communicatiediensten:
  • het beheer van de databank;
  • het ter beschikking stellen van een helpdesk;
  • het hosten van de website.
 • beheerdiensten:
  • de ontwikkeling en het onderhoud van de databank;
  • de beveiliging van de toegang tot de databank;
  • het verzekeren van het verband tussen de gegevens van de kat en de verantwoordelijke van die kat;
  • het afleveren van een bewijs van registratie.

 

 1. Waarop is de verwerking gebaseerd?

 

 1. Wat is het doel van de verwerking?

Het doel van de verwerking is:

 • het identificeren van katten;
 • het leveren van de bewijzen van identificatie en registratie;
 • het snel terugvinden van hun verantwoordelijke;
 • het efficiënt controleren van de naleving van de geldende wettelijke bepalingen en de handel in en het verkeer van katten;
 • het bijhouden van statistieken.

 

In de onderstaande tabel staat voor elke categorie betrokkenen aangegeven:

 • welke personen toegang hebben tot de gegevens;
 • welke gegevens geraadpleegd kunnen worden;
 • waarvoor ze opgezocht kunnen worden;
 • hoe toegang verkregen wordt.

 

 1. Hoelang worden de gegevens bewaard?

Deze gegevens worden bewaard tot het moment van overlijden van de kat. Als het overlijden niet doorgegeven wordt, dan worden de gegevens automatisch verwijderd 30 jaar na de eerste registratie. De gegevens van de vorige verantwoordelijken worden ook bewaard tot het dossier gesloten is.

 

 1. Welke maatregelen zijn er genomen voor de bescherming van de gegevens?

Het beheer van het identificatieplatform is uitbesteed aan ZETES in het kader van een gemeenschappelijke concessie voor de drie gewesten. Deze aanbesteding bevat een specifieke concessieovereenkomst voor diensten conform de eisen van artikel 28 van de AVG.

 

 1. Hoe kan ik gebruik maken van mijn rechten?

Via deze website kunt u controleren of de verwerking betrekking heeft op u en kunt u uw gegevens raadplegen, uw gegevens corrigeren of optionele gegevens verwijderen.

 

U kunt uw gegevens ook raadplegen, corrigeren en verwijderen door contact op te nemen met de verwerkingsverantwoordelijke in uw gewest.

 

U kunt ook een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, dit per post (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel) of via e-mail (contact@apd-gba.be).